Isnin, 21 Disember 2009

SOALAN HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan

BAHAGIAN A
ARAHAN Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA soalan.
1.Terangkan aplikasi komputer dalam automasi kilang.
2.Berikan EMPAT bahagian utama jidar.
3.Di manakah kita perolehi pencontoh di dalam MS word?
4.Apakah kegunaan Clip Organizer?
5.Bagaimanakah kita memformat cell di dalam hamparan elektronik?
6.Terangkan langkah menginstalasi perisian secara manual.
7.Apakah bahagian-bahagian alamat e-mel?
8.Huraikan secara ringkas PPBK.
9.Kenapakah kita perlu berhati-hati bila memilih perisian untuk pengajaran dan pembelajaran?
10.Apakah DUA bahasa komputer yang digunakan oleh komputer generasi kedua?

BAHAGIAN B
ARAHAN
Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. Jawab TIGA SAHAJA.
SOALAN
1.Persekitaran pembelajaran tradisional dan persekitaran pembelajaran baru amat berbeza.
(a) Huraikan dan bincangkan perbezaan dua persekitaran ini.
(b) Terangkan peranan guru menggunakan TMK bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.
(c) Apakah perkara yang paling penting yang perlu kita ambil kira dalam perancangan menggunakan TMK di dalam pengajaran dan pembelajaran?

2.Tanpa perisian, sesebuah komputer di dalam kelas hanyalah sebuah hiasan.
(a) Huraikah LIMA criteria pemilihan perisian yang sesuai.
(b) Jelaskan konsep mesra pengguna.
(c) Jelaskan bagaimana anda melakukan penilaian sumatif.

3.Komputer adalah di antara alat membantu yang paling efektif bagi seseorang guru.
(a) Terangkan perbezaan di antara CAI dan CAL.
(b) Apakah komponen asas perisian kursus yang paling penting?
(c) “PPBK lebih baik dari pengajaran dan pembelajaran biasa”. Bincangkan.

4.Rangkaian komputer semakin penting di masa ini.
(a) Huraikan fungsi KETUJUH-TUJUH komponen rangkaian komputer.
(b) Pada pendapat anda, topologi manakah yang paling baik dan mengapa.

BAHAGIAN C
Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan SAHAJA.

1.Pemprosesan perkataan adalah program yang paling popular di kalangan guru.
(a) Terangkan bagaimana anda membuka fail baru, menaip nama anda dan menyimpan fail itu di dalam cakera keras anda.
(b) Jelaskan bagaimana anda;
(i) Membina borang penerima emel di dalam pemproses perkataan.
(ii) Memasukkan gambar di dalam dokumen anda.

2.Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran tidak meminggirkan guru dalam pengajaran dan pembelajaran.
(a)Berdasarkan kenyataan di atas, beri pendapat anda tentang fungsi guru dalam menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer.
(b)Berdasarkan pengalaman anda, bincangkan kategori dan mod pengajaran dan pembelajaran dalam menggunakan komputer.
(c)Sebagai guru anda diminta memberi pandangan terhadap penggunaan TMK dalam pendidikan. Berikan pandangan anda dalam aspek ini.

SOALAN HBEF 1403

BAHAGIAN A
ARAHAN
Bahagian A mengandungi 10 soalan. Jawab SEMUA.

1. Bagaimanakah Teori Konstruktivisme dapat membantu perkembangan pembelajaran Seni dalam Pendidikan pada kanak-kanak?
2. Nyatakan DUA aspek penting pengurusan bilik darjah pendidikan seni yang boleh mempertingkatkan tahap prestasi kanak-kanak.
3. Namakan EMPAT teknik menggambar. .
4. Senaraikan EMPAT unsur seni visual.
5. Jelaskan hasil kerja Edwin Gordon dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran muzik di sekolah.
6. Berikan pengertian kreativiti berdasarkan kepada teori pelbagai kecerdasan Howard Gardner (1978).
7. Berikan DUA bentuk rangsangan untuk gaya pembelajaran kanak-kanak yang dapat membantu supaya kanak-kanak lebih berekspresif.
8. Senaraikan DUA tujuan penghubungkaitan dalam pengajaran dan pembelajaran.
9. Nyatakan peluang-peluang yang diperolehi oleh murid-murid dengan menggunakan pendekatan bertema.
10. Jelaskan secara ringkas DUA jenis integrasi.

BAHAGIAN B
ARAHAN
Bahagian B mengandungi LIMA soalan. Jawab TIGA sahaja.
1. Proses peniruan merupakan satu aspek yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran seni di sekolah rendah.
(a) Nyatakan TIGA bentuk atau konsep peniruan menurut teori pembelajaran Sosial.
(b) Jelaskan TIGA sebab mengapa peniruan itu merupakan satu perkara yang penting dalam pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah.
(c) Huraikan peranan hemisfera otak dalam mempertingkatkan kefahaman pembelajaran seni dalam pendidikan.

2. Subjek seni visual telah pun dimartabatkan sepenuhnya sebagai satu subjek yang berperanan besar dalam pengajaran dan pembelajaran merentasi kurkulum.
(a) Apakah pendidikan seni visual?
(b) Bincangkan secara ringkas TIGA bidang pendidikan seni visual yang diamalkan di sekolah rendah. Berikan contoh-contoh sesuai.
(c) Huraikan TIGA cara bagaimana pelukis dapat menampilkan estetika di dalam sesebuah karyanya.

3.Muzik merupakan sebahagian daripada alam kehidupan pelajar yang tidak boleh dipisahkan. Tanpa muzik dunia bagi pelajar itu adalah kosong.
(a) Nyatakan DUA objektif mengajar muzik kepada kanak-kanak.
(b) Pendekatan pengajaran muzik Carl terdiri daripada komponen-komponen berikut: imitasi, eksplorasi, improvasi, penciptaan dan literasi. Jelaskan secara ringkas TIGA daripada komponen-komponen tersebut.
(c) Muzik merangkumi konsep-konsep berikut: melodi, irama, harmoni, warna ton, tekstur, bentuk dan ekspresi. Huraikan dengan memberi contoh, TIGA daripada konsep-konsep muzik berkenaan.

4. Seni dalam Pendidikan memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka pelbagai sudut pembelajaran.
(a) Jelaskan maksud penerokaan dalam konteks seni dalam pendidikan.
(b) Huraikan TIGA cara bagaimana pelajar menjalankan aktiviti penerokaan dalam pembelajaran pergerakan.
(c) Bincangkan bagaimana guru dapat membantu pelajar memperolehi pengalaman melalui aktiviti permainan.

5. Pendekatan bertema merangkumi koleksi bahan, aktiviti dan teknik yang disusun di sekitar sesuatu konsep atau tema yang dipilh.
(a) Nyatakan TIGA kekuatan pendekatan bertema dalam pengajaran dan pembelajaran.
(b) Huraikan TIGA aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tema untuk pengajaran dan pembelajaran.
(c) Jelaskan bagaimana muzik, seni visual dan pergerakan boleh diintegrasi untuk mengajar tema ‘persekitaran’ seperti hutan.

Rabu, 16 Disember 2009

CONTOH SOALAN HBEF1403

Bahagian A

1. Bagaimanakah Teori Konstruktivisme dapat membantu perkembangan pembelajaran Seni dalam Pendidikan pada kanak-kanak?
2. Nyatakan DUA aspek penting pengurusan bilik darjah pendidikan seni yang
boleh mempertingkatkan tahap prestasi kanak-kanak.
3. Namakan EMPAT teknik menggambar.
4. Senaraikan EMPAT unsur seni visual.
5. Jelaskan hasil kerja Edwin Gordon dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran muzik di sekolah.
6. Berikan pengertian kreativiti berdasarkan kepada teori pelbagai kecerdasan
Howard Gardner (1978).
7. Berikan DUA bentuk rangsangan untuk gaya pembelajaran kanak-kanak yang dapat membantu supaya kanak-kanak lebih berekspresif.
8. Senaraikan DUA tujuan penghubungkaitan dalam pengajaran dan pembelajaran.
9. Nyatakan peluang-peluang yang diperolehi oleh murid-murid dengan menggunakan pendekatan bertema.
10. Jelaskan secara ringkas DUA jenis integrasi

BAHAGIAN B
1. Proses peniruan merupakan satu aspek yang penting dalam pengajaran dan
pembelajaran seni disekolah rendah.
(a) Nyatakan TIGA bentuk atau konsep peniruan menurut teori pembelajaran Sosial.
(b) Jelaskan TIGA sebab mengapa peniruan itu merupakan satu perkara yang penting dalam pembelajaran kanak-kanak disekolah rendah.
(c) Huraikan peranan hemisfera otak dalam mempertingkatkan kefahaman pembelajaran seni dalam pendidikan.

2. Subjek seni visual telah pun dimartabatkan sepenuhnya sebagai satu subjek
yang berperanan besar dalam pengajaran dan pembelajaran merentasi kurkulum.
(a) Apakah pendidikan seni visual?
(b) Bincangkan secara ringkas TIGA bidang pendidikan seni visual yang
diamalkan di sekolah rendah. Berikan contoh-contoh sesuai.
(c) Huraikan TIGA cara bagaimana pelukis dapat menampilkan estetika di dalam sesebuah karyanya.
3. Muzik merupakan sebahagian daripada alam kehidupan pelajar yang tidak boleh dipisahkan. Tanpa muzik dunia bagi pelajar itu adalah kosong.
(a) Nyatakan DUA objektif mengajar muzik kepada kanak-kanak.
(b) Pendekatan pengajaran muzik Carl terdiri daripada komponen-komponen berikut: imitasi, eksplorasi, improvasi, penciptaan dan literasi. Jelaskan secara ringkas TIGA daripada komponen-komponen tersebut.
c) Muzik merangkumi konsep-konsep berikut: melodi, irama, harmoni, warna ton, tekstur, bentuk dan ekspresi. Huraikan dengan memberi contoh, TIGA daripada konsep-konsep muzik berkenaan.
4. Seni dalam Pendidikan memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka pelbagai sudut pembelajaran.
(a) Jelaskan maksud penerokaan dalam konteks seni dalam pendidikan.
(b) Huraikan TIGA cara bagaimana pelajar menjalankan aktiviti penerokaan dalam pembelajaran pergerakan.
(c) Bincangkan bagaimana guru dapat membantu pelajar memperolehi pengalaman melalui aktiviti permainan.
5. Pendekatan bertema merangkumi koleksi bahan, aktiviti dan teknik yang
disusun di sekitar sesuatu konsep atau tema yang dipilh.
(a) Nyatakan TIGA kekuatan pendekatan bertema dalam pengajaran dan pembelajaran.
(b) Huraikan TIGA aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tema untuk pengajaran dan pembelajaran
(c) Jelaskan bagaimana muzik, seni visual dan pergerakan boleh diintegrasi untuk mengajar tema ‘persekitaran’ seperti hutan.


Khamis, 3 Disember 2009

PEMBELAJARAN BESTARI

Bestari bermaksud cerdas, pandai,berpendidikan, berpengetahuan dan berbudi pekerti yang baik. Untuk itu pembelajaran bestari ialah pembelajaran yang membolehkan seseorang pelajarmenjadi cerdas dan pandai, berpendidikan, berilmu pengetahuan yang tinggi dan akan mempunyai budi pekerti yang baik.

Pendekatan yang dilaksanakan oleh kementerian pelajaran :

i. Sekolah Bestari
mewujudkan sekoalah bestari supaya dapat membina pelajar menjadi seorang yang cerdas dan pandai menggunakan teknologi-teknologi terkini dalam aktiviti pembelajaran mereka. Pada awalnya terdapat 88 buah sekolah bestari yang diwujudkan.

ii. Penggunaan Komputer
komputer memainkan alat pembelajaran yang penting, utama untuk memperoleh segala maklumat dan ilmu pengetahuan. Untuk itu komputer akan digunakan secara meluas di dalam segala aktiviti pembelajaran, pentadbiran dan membuat penilaian. Manakala buku teks hanya digunakan sebagai bahan rujuakan sahaja. Untuk itu Kementerian Pelajaran telah membina makmal komputer di setiap sekolah untuk kemudahan pembelajaran ICTL.

iii. Peranan Guru
Peranan guru menjadi lebih luas iaitu bukan sahaja berperanan sebagai pengajar sebaliknya guru sebagai pemudahcara, penasihat, fasilitator, model sesuatu bentuk pengajaran dan pembelajaran. Guru perlulah mahir menggunakan alat bantuan mengajar terkini terutamanya komputer dan pelbagai alat multimedia yang lain.

iv. Peranan Pentadbir
- pentadbir perlu menyediakan makmal teknologi maklumat supaya memudahkan guru dan pelajar mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan alat audio visual.
- menyediakan mekmal komputer supaya mudah bagi pelajar mengakses bahan-bahan pembelajar melalui internet, membuat e-mail dan database.
- bilik guru dilengkapi dengan prasana pengurusan maklumat dan sumber, e-mail dan database.
- pejabat pentadbiran pula akan dilengkapi denga database untuk pengurusan guru, pelajar dan inventori, sumber serta pengedaran maklumat dan notis.
- memudahkan pihak sekolah berinteraksi dan berkomunikasi dengan cepat dan pantas dengan Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran melalui Jaringan(network)

untuk merealisasikan matlamat pembelajaran bestari ini tercapai dengan jayanya. kementerian Pelajaran telah melatih guru untuk mengikuti kursus penggunaan komputer, kursus guru bestari serta melantik guru penyelaras bestari di sekolah-sekolah. Untuk itu guru-guru perlulah meperlengkapkan diri denga kemudahan-kemudahan teknologi maklumat terkini.

Hak Asasi Kanak-kanak Berdasarkan Konvensyen Hak Kanak-kanak 1989

Hak Asasi Kanak-Kanak

Kanak-kanak mudah dipengaruhi, memerlukan jagaan dan perlindungan khas Ia juga meletakkan penekanan khas ke atas penjagaan utama dan tanggungjawab perlindungan oleh keluarga. Ia juga sekali lagi mengesahkan keperluan bagi perlindungan undang-undang dan perlindungan yang lain kepada kanak-kanak. Ia meliputi hak sebelum dan selepas lahir, kepentingan hormat kepada nilai-nilai kebudayaan komuniti kanak-kanak. Merupakan satu peranan yang amat penting bagi kerjasama antarabangsa dalam menjamin hak asasi kanak-kanak.


Berdasarkan Konvensyen Hak Kanak-kanak yang telah diterima pakai oleh Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu pada 20 November 1989 mengandungi Perkara 1 hingga Perkara 54. Di antara perkara yang berkaitan dengan hak pendidikan perkembangan kanak-kanak terkandung dalam Perkara 6, Perkara 18, Perkara 27, Perkara 28 dan Perkara 29.


PERKARA 6

1. Negara-Negara Pihak mengiktirafkan bahawa tiap-tiap kanak-kanak mempunyai hak sedia ada untuk hidup.
2. Negara-Negara Pihak hendaklah memastikan setakat yang sebanyak mungkin boleh kewujudan dan perkembangan kanak-kanak.

Kewujudan dan perkembangan
Tiap-tiap kanak-kanak mempunyai hak sedia ada untuk hidup, dan Negara mempunyai obligasi untuk memastikan kewujudan dan perkembangan kanak-kanak itu.

PERKARA 18

1. Negara-Negara Pihak hendaklah menggunakan usaha terbaik mereka untuk memastikan pengiktirafan prinsip bahawa kedua-dua ibu bapa mempunyai tanggungjawab bersama bagi didikan dan perkembangan kanak-kanak. Ibu bapa atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, penjaga di sisi undang-undang, mempunyai tanggungjawab utama bagi didikan dan perkembangan kanak-kanak. Kepentingan terbaik kanak-kanak akan menjadi perhatian asas.

Tanggungjawab ibu bapa
Ibu bapa mempunyai tanggungjawab utama untuk membesarkan kanak-kanak, dan Negara hendaklah menyokong mereka dalam hal ini. Negara hendaklah memberikan bantuan yang sewajarnya kepada ibu bapa dalam pembesaran anak.

2. Bagi maksud menjamin dan menggalakkan hak yang dinyatakan dalam Konvensyen ini, Negara-Negara Pihak hendaklah memberi bantuan yang sewajarnya kepada ibu bapa dan penjaga di sisi undang-undang dalam melaksanakan tanggungjawab pembesaran anak mereka dan hendaklah memastikan perkembangan institusi, kemudahan dan perkhidmatan bagi jagaan kanak-kanak.

3. Negara-Negara Pihak hendaklah mengambil segala langkah yang wajar untuk memastikan bahawa kanak-kanak kepada ibu bapa yang bekerja berhak mendapat faedah daripada perkhidmatan dan kemudahan jagaan anak yang mereka layak.
PERKARA 27

1. Negara-Negara Pihak mengiktiraf hak tiap-tiap kanak-kanak kepada taraf hidup yang mencukupi bagi perkembangan fizikal, mental, kerohanian, kemoralan dan sosial kanak-kanak itu.

Taraf hidup
Tiap-tiap kanak-kanak mempunyai hak kepada taraf hidup yang mencukupi bagi perkembangan fizikal, mental, kerohanian, kemoralan dan pembangunan sosial. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab utama untuk memastikan bahawa kanak-kanak mempunyai taraf hidup yang mencukupi. Kewajipan Negara ialah untuk memastikan bahawa tanggungjawab ini boleh dilaksanakan. Tanggungjawab Negara boleh termasuk bantuan material kepada ibu bapa dan anak-anak mereka.

2. Ibu bapa atau orang lain yang bertanggungjawab bagi kanak-kanak itu mempunyai tanggungjawab utama untuk menjamin, mengikut kebolehan dan keupayaan kewangan mereka, keadaan hidup yang perlu bagi perkembangan kanak-kanak itu.

3. Negara-Negara Pihak, mengikut keadaan negara dan mengikut kemampuan mereka, hendaklah mengambil segala langkah yang sewajarnya untuk membantu ibu bapa dan orang lain yang bertanggungjawab bagi kanak-kanak itu untuk melaksanakan hak ini dan hendaklah, jika diperlukan, memperuntukkan bantuan material dan program sokongan, terutamanya berhubungan dengan pemakanan, pakaian dan perumahan.

4. Negara-Negara Pihak hendaklah mengambil segala langkah yang sewajarnya untuk menjamin supaya mendapat kembali nafkah untuk kanak-kanak daripada ibu bapa atau orang lain yang mempunyai tanggungjawab kewangan terhadap kanak-kanak itu, baik dalam Negara Pihak dan dari luar negeri. Secara khususnya, jika orang yang mempunyai tanggungjawab kewangan terhadap kanak-kanak itu tinggal dalam Negara yang berlainan daripada negara kanak-kanak itu, Negara-Negara Pihak hendaklah menggalakkan kesertaan dalam perjanjian atarabangsa atau pembuatan perjanjian sedemikian, serta membuat perkiraan lain yang sewajarnya.

PERKARA 28

1. Negara-Negara Pihak mengiktiraf hak kanak-kanak kepada pendidikan, dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara berperingkat-peringkat dan atas dasar peluang yang sama, mereka hendaklah, secara khususnya:

(a) Menjadikan pendidikan rendah diwajibkan dan diadakan secara percuma kepada semua;
(b) Menggalakkan perkembangan pendidikan menengah dalam berbagai bentuk, termasuk pendidikan am dan vokasional, mengadakan pendidikan itu dan terbuka kepada tiap-tiap kanak-kanak, dan mengambil langkah yang sewajarnya seperti memperkenalkan pendidikan percuma dan menawarkan bantuan kewangan jika diperlukan;
(c) Menjadikan pendidkkan tinggi kepada semua atas dasar keupayaan melalui tiap-tiap cara yang sewajarnya;
(d) Menjadikan maklumat pendidikan dan vokasional dan bimbingan diadakan dan terbuka kepada semua kanak-kanak;
(e) Mengambil langkah-langkah untuk menggalakkan kehadiran secara tetap di sekolah dan mengurangkan kadar keciciran.

Pendidikan
Kanak-kanak mempunyai hak kepada pendidikan, dan kewajipan Negara untuk memastikan bahawa pendidikan utama percuma dan wajib, menggalakkan pendidikan menengah dalam berbagai bentuk yang mudah diperoleh oleh tiap-tiap kanak-kanak dan untuk menjadikan pendidikan tinggi diadakan kepada semua atas dasar keupayaan. Disiplin sekolah hendaklah selaras dengan hak dan kemuliaan kanak-kanak itu. Negara hendaklah melibatkan diri dalam kerjasama antarabangsa untuk melaksanakan hak ini.
2. Negara-Negara Pihak hendaklah mengambil segala langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahawa disiplin sekolah ditadbirkan mengikut cara yang selaras dengan kemuliaan kanak-kanak dan dengan menepati Konvensyen ini.

3. Negara-Negara Pihak hendaklah mempromosikan dan menggalakkan kerjasama antarabangsa dalam perkara yang berhubungan dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan untuk menyumbang kepada pembasmian kejahilan dan buta huruf di seluruh dunia dan memudahkan akses kepada pengetahuan saintifik dan teknik dan kaedah pengajaran yang moden. Dalam hal ini, perhatian yang khusus hendaklah diberikan kepada keperluan negara-negara membangun.

PERKARA 29

1. Negara-Negara Pihak bersetuju bahawa pendidikan kanak-kanak hendaklah dihalatujukan kepada:
Perkembangan personaliti, bakat, dan kebolehan mental dan fizikal kanak-kanak pada tahap potensi yang paling tinggi

Perkembangan rasa hormat bagi hak asasi manusia dan kebebasan asasi, dan bagi prinsip-prinsip yang termaktub dalam Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu;

Perkembangan rasa hormat bagi ibu bapa kanak-kanak, identiti kebudayaan, bahasa dan nilainya sendiri, bagi nilai kebangsaan negara yang diduduki oleh kanak-kanak itu, negara yang daripadanya dia berasal, dan bagi tamadun yang berbeza daripada tamadunnya sendiri.

GURU PRASEKOLAH BERIJAZAH

Guru Prasekolah Berijazah Kesan Kepada Kanak-kanak dan Negara.
Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja mengajar atau mendidik anak bangsa malah lebih dari itu. Guru adalah agen kepada keberkesanan pendidikan. Sejarah telah membuktikan betapa golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara. Seseorang guru perlu serba tahu baik dari segi mengajar, mendidik, memimpin malahan juga mengurus. Lantaran itu, sekiranya guru yang mengajar di prasekolah memiliki ijazah sudah tentu akan memberi kesan yang besar kepada kanak-kanak prasekolah dan negara amnya.


1. Kesan Kepada Kanak-kanak

Guru prasekolah berijazah sudah tentu mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi daripada guru yang tidak memiliki ijazah terutamanya dari segi ilmu dan teori-teori pembelajaran. Guru yang baik sahsiah, sudah tentu memberi kesan kepada kanak-kanak. Mereka menjadi contoh kepada kanak-kanak kerana guru berperanan sebagai pembentuk watak dalam proses penyesuaian diri kanak-kanak di prasekolah.

Guru prasekolah hendaklah mengetahui peranan mereka dalam mempelbagaikan aktiviti yang boleh mendatangkan manfaat kepada kanak-kanak di kelas prasekolah. Guru juga berperanan sebagai pendorong yang menggalakkan pembelajaran kanak-kanak. Kanak-kanak belajar melalui permainan atau aktiviti tidak formal. Guru yang berpengetahuan akan berusaha menyediakan aktiviti pembelajaran yang menggembirakan dengan melibatkan kanak-kanak secara aktif. Aktiviti yang dirancang guru itu membolehkan kanak-kanak mencapai kejayaan di peringkat kebolehan mereka. Guru pula seharusnya tidak lokek memberi pujian kepada kanak-kanak yang berjaya mencuba. Dengan cara ini, akan dapat membantu kanak-kanak membina konsep diri yang positif. Di samping itu, dengan adanya aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik memberi kesan kepada diri kanak-kanak kerana ianya secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak ke sekolah setiap hari.

Guru yang berpengetahuan juga mempunyai pengaruh yang penting dalam kehidupan kanak-kanak. Sikap dan sahsiah yang dimiliki seseorang guru menjadi contoh kepada kanak-kanak. Secara tidak langsung, kanak-kanak akan memerhati dan seterusnya meniru kelakuan guru itu. Sebagai guru hendaklah menggunakan peluang untuk menunjukkan teladan yang baik serta menerapkan nilai-nilai positif kepada kanak-kanak. Kesannya amat besar kepada kanak-kanak sehingga boleh mempengaruhi tingkah laku hingga dewasa.

2. Kesan Kepada Negara

Guru adalah profesion yang bertanggungjawab mendidik dan memimpin masyarakat. Tidak dinafikan, sehingga hari ini, guru banyak menyumbang khidmat bakti dalam pembangunan bangsa dan negara lebih-lebih lagi dalam membentuk sahsiah pelajar.

Sebagai usaha memastikan guru di negara ini dapat berperanan seperti diharapkan, kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia menggariskan empat strategi utama untuk memartabatkan profesion perguruan. Pertama, memantapkan aspek pemilihan bakal guru dan latihan. Kedua, memantapkan karier keguruan. Ketiga, memperbaiki persekitaran kerja guru dan keempat, meningkatkan keyakinan dan rasa bangga guru terhadap profesion keguruan. Strategi pertama dan kedua bersesuaian dengan topik yang dibincangkan di sini.

Kehadiran guru-guru berijazah mengajar di prasekolah memberikan kesan yang besar kepada negara kerana guru-guru berijazah mempunyai ilmu yang tinggi dari aspek pedagogi dan psikologi. Kanak-kanak di peringkat ini menerima sahaja apa yang diajar oleh guru-guru mereka tanpa ada rasa jelik. Justeru itu, ia akan membentuk akhlak yang baik apabila mereka dewasa kelak. Hal ini bersesuaian denga peribahasa ‘ melentur aur biarlah dari rebungnya’. Demikian antara peranan guru pada ketika ini. Mereka bukan saja menjadi contoh terbaik kepada masyarakat, bahkan peranan mereka lebih terbukti apabila negara hari ini berjaya melahirkan sumber tenaga manusia dalam pelbagai bidang.

Rabu, 2 Disember 2009

PENDEKATAN BERTEMA

Pendekatan Bertema
- merangkumi koleksi bahan, aktiviti dan teknik yang disusun
sekitar konsep atau tema.
- alat pengelolaan kepada guru untuk menghubungkan antara
mata pelajaran.
- membolehkan pelajar menghubungkan di antara pemahaman,
sikap dan kemahiran termasuk juga bidang-bidang kurikulum

Pemilihan dan Penentuan Tema
- berasaskan konsep, berasaskan kemahiran, berasaskan
kandungan dan kemahiran, berfokus kepada isu, berfokus
kepada projek, berorientasikan kajian kes

Pemilihan tema perlu mempertimbangkan aspek-aspek
berikut
(i) Boleh merentas semua matapelajaran
(ii) Bersesuaian dan berkaitan dengan dengan pengalaman
dan kehidupan pelajar
(iii) Bersesuaian dengan situasi, masa atau peristiwa
(iv) Kemudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang
akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
(v) Guru berminat terhadap tema yang dipilih
(vi) Pemeringkatan tema dari yang mudah kepada yang lebih
mencabar

Kelebihan Pendekatan Bertema kepada Pelajar
(i) untuk mewujudkan suasana yang menyeronokan dan kondusif
dalam proses pengajaran dan pembelajaran
(ii) untuk menyemai daya imaginasi melalui penerokaan,
(iii) dapat meluahkan perasaan melalui pelbagai aktiviti
berlandaskan pengetahuan dan pengalaman lalu,
(iv) dapat menghadapi cabaran
(v) dapat membuat pilihan yang sesuai dan relevan dalam
kehidupan,
(vi) untuk memperbaiki kemahiran interpersonal dan intrapersonal
(vii) menyemai nilai empati ,harmoni dan pemahaman sesame
insan yang pelbagai budaya
(viii) untuk membangunkan pembelajaran menyeluruh yang
menghubungkait pengetahuan dan kemahiran

(b) Kekuatan
(i) pelajar berpeluang untuk meluahkan perasaan berdasarkan
pengalaman verbal dan bukan verbal sama ada berbentuk
pergerakan, imej visual, prop, bunyi dan muzik berasaslam tema
yang diberi
(ii) persembahan akan menjadi lebih menarik melalui pelbagai
aktiviti dan kreativiti yang tinggi
(iii) pelajar lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih
menyeronokkan
(iv) berpeluang untuk menyemai dan mengaitkan idea-idea dan
imaginasi baru
(v) dapat menilai kefahaman konsep melalui aktiviti-aktiviti yang
dijalankan
(vi) dapat menghubungkait pengetahuan dan kemahiran

(c) Isu/Cabaran
(i) kecekapan guru di dalam pelbagai bidang mata pelajaran
(ii) untuk membentuk jaringan ahli dalam kumpulan
(iii) hasil pembelajaran berbagai dalam bidang mata pelajaran yang
berbeza-beza
(iv) sukar untuk menilai skop pemahaman yang luas
(v) kesukaran untuk membuat penilaian kerana kebolehan yang
berbeza

Tema dengan Isi Kandungan Mata Pelajaran
- Pilih tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian anda dan
cuba terokai.

Cara menjalankan Pendekatan Bertema
(i) Aktiviti K-W-L.
ı K (know) --- Apa yang saya tahu tentang tajuk ini?
ı W (want) --- Apa yang saya ingin tahu tentang tajuk ini?
ı L (learn) --- Apa yang saya belajar dari tajuk ini?
(ii) Dapatan seorang pembentang untuk bercakap mengenai
sesuatu tajuk seperti alam semula jadi, komunikasi, perakaunan,
iklim, puisi dan lain-lain seperti sains, agama, moral, kemahiran
hidup.
(iii) Cara yang mudah untuk memulakan sesuatu unit ialah dengan
membacakan sebuah cerita kepada kelas
(iv) Tunjukkan gambar-gambar atau rakaman video untuk
memulakan sesuatu unitjika tajuk-tajuk itu tentang bunyi-bunyian
sebuah kolej tentang gambar-gambar boleh dipamerkan di atas
papan bulletin bagi menunjukkan pelbagai contoh mengenai
manusia dan mesin yang berupaya mengajar atau menyatakan
mesej.
(v) Mainkan sebuah rakaman atau kaset
(vi) Dedahkan pelajar mempelajari puisi contohnya bahasa dan
muzik
(vii) Dedahkan pelajar membuat aktiviti pemerhatian contohnya
sains dan matematik
(viii) Bawa bahan bantu mengajar contoh batu karang

Tema dengan Kemahiran
-Tema yang dipilih hendaklah merupakan tema yang dapat mempertingkatkan kemahiran
diri pelajar

JENIS TEMA
1. Tema-Persekitaran - Persekitaran fizikal yakni pelbagai
bahan, ruang untuk bermain dan cukup masa mampu memberi
kesan ke atas perkembangan kanak-kanak bermain. Persekitaran
sosial dipengaruhi oleh gaya penjagaan ibu bapa, interaksi dengan
rakan sebaya serta sokongan
2. Persekitaran- Alam Semulajadi - peranan dan
kefahaman tentang persekitaran alam semula jadi yang meliputi
segala aspek yang berada dipersekitarannya, tempat dan habitat
semua hidupan tingal dan berinteraksi antara satu sama lain dalam
ekosistem yang seimbang
3. Tema dan Masyarakat - penekanan terhadap manusia,
sosial dan budaya.
4. Tema Komunikasi - Komunikasi merujuk kepada
perlakuan tindak balas seseorang atau lebih untuk menghantar dan
menerima berita yang berlaku dalam konteks mempunyai kesan dan
memberi sedikit peluang untuk maklum balas. Verbal ( dlm bentuk
bahasa ) bukan verbal ( isyarat)